โทษของยาเสพติด

 โทษของยาเสพติด

การเสพยาเสพติดนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีโทษต่อตนเองและสังคมอย่างมากมาย ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสุขภาพ ก่อนความเสื่อมโทรมให้แก่สังคมและบ้านเมืองอย่างร้ายแรง

     ในสารเสพติดนั้นมันก็มีฤทธิ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาและร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างมาก การที่เราติดยาเสพติดอยู่นั้นก็ไม่ได้ส่งผลประโยชน์อะไรให้กับเราเลย แต่กลับจะเกิดโรคและพิษร้ายต่างๆ

จนอาจจะทำให้เราเสียชีวิตได้หรืออาจจะส่งผลเสียต่อ ครอบครัว เพื่อนบ้าน สังคม รวมถึงชุมชนต่างๆ ต่อไปได้อีกมากซึ่งโทษของยาเสพติดนั้นก็สามารถที่จะแบ่งออกได้เป็นดังต่อไปนี้

4 โทษของยาเสพติด

1.โทษต่อผู้เสพโดยตรง ฤทธิ์ของยาเสพติดนั้นก็จะมีผลต่อระบบประสาทและระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกายตลาดจนจิตในของผู้ที่เข้ามาเสพอยู่เสมอ เราอาจจะพบว่า สุขภาพของผู้ที่เสพยานั้นก็จะมีความทรุดโทรมและเสื่อมเป็นอย่างมากมีรูปร่างที่ผอม ซูบ ผิวคล้ำ ไม่มีแรง และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้จิตใจเกิดสภาวะไม่ปกติ กลายเป็นคนที่ไม่มีชีวิตชีวาที่ดี ขาดความเชื่อมั่น และทำให้เกิดผลเสียตามมาอีกมากมาย เนื่องจากฤทธิ์ของยาเสพติดนั้นก็มีผลต่อระบบประสาทและสมองโดยตรง

โทษของยาเสพติด 1

2.โทษต่อครอบครัว การติดยาเสพติดนั้น นอกจากจะทำให้ตัวเองนั้นชื่อเสียงของตนเองและครอบครัวแล้วนั้น ก็ยังทำให้กลายเป็นคนที่ไม่เป็นห่วงเป็นใยต่อครอบครัวที่ดี ทำหน้าที่ในการรับผิดชอบที่ดี ทำให้สภาพครอบครัวนั้นขาดความอบอุ่น รวมถึงอาจจะทำให้รายได้ของครอบครัวนั้นลดลงอีกด้วย นอกจากนี้มันก็จะเป็นภาระของครอบครัวไปในที่สุด แถมยังทำให้ครอบครัวเกิดทะเลาะกันและแตกแยกได้อีกด้วย

โทษของยาเสพติด 2

3.โทษต่อสังคม ผู้ที่เสพยาเสพติดนั้นก็จะมีความด้อยโอกาสในทางสังคม มีพฤติกรรมที่นำไปสู่ความวุ่นวายได้ เช่น ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านอาชญากรรม ปัญหาจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น หรืออาจจะมีการสูญเสียทรัพยากรบุคคลอันที่มีค่าไป เป็นการถ่วงความเจริญของประเทศ รวมถึงการพัฒนาของสังคมหรือจะเรียกเป็นภาระของสังคมก็ว่าได้เช่นกัน

โทษของยาเสพติด 3

4.โทษต่อประเทศชาติ การเสพยาเสพติดนั้นก็จะเป็นการทำลายชาติอีกรูปแบบหนึ่ง ทำให้ทางภาครัฐนั้นก็จะต้องสูญเสียงบประมาณในการบริหารและจัดการเพื่อนำมาปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยา ทำให้เกิดความไม่สงบสุขในสังคม บ้านเมือง ทำให้เศรษฐกิจในประเทศไม่พัฒนา รวมถึงเป็นการทำลายความมั่นคงของประเทศชาติที่จะต้องสูญเสียกำลังของชาติไปอย่างน่าเสียดาย ถ้าหากผู้ที่ติดยาเสพติดนั้นเป็นเยาวชนที่เป็นความต้องการของประเทศ

โทษของยาเสพติด 4

สรุป

     ฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าโทษของยาเสพติดก็เป็นสิ่งที่ไม่มีเลยทั้งนั้น แถมยังเป็นการทำลายโอกาส เศรษฐกิจ และอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็ควรที่จะห่างไกลจากยาเสพติดให้มากที่สุด เพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นภาระของสังคมและประเทศชาติ